www.rum46.dk
Solidarity Unlimited? Værker i det offentlige rum
21 Jan, 2005 -
02 Feb, 2005
Section8 (US), Brett Bloom/Temporary Services (US), Rikke Luther/Cecilia Wendt (DK/S)
Videoinstallation, event og plakat

Klik på billedet og se flere billeder
Press Release. The exhibition space, rum46, invites you to a reception on the premises of rum46, Friday 21st January, 16:00, to mark new works in the public space.
With the poster Education-poster by Cecilia Wendt (S) & Rikke Luther (DK), the video installation Even Hermits Need A Group Of Persons To Be Isolated From by Brett Bloom/Temporary Services (US) and the action A Metamorphosis by Section8 (US), one will experience works which span from formalistic aesthetic to declarative street art. The works form part of the art project Solidarity UNLIMITED? and set the scene for debate on liberty, equality and fraternity.

These works embody a public art practice which puts problematic societal matters on the line via the use of (amongst others) mass media commercial codes and the given communication channels in an urban context. The artists all work with site-specific projects which not only deal with the identity of a particular site, but also factors such as social, political and economic processes which are used to influence and control urban life and the public space.

Brett Bloom & Temporary Services (U.S:/Chicago): The video installation Even Hermits Need A Group Of Persons To Be Isolated From consists of hundreds of pieced-together pictures that show people and the way they group themselves. The work places focus on how people exclude and include each other, and how this has an influence on the construction of identity and individuality. The video work will be installed in the urban space where people come and go (for example, railway station, shopping centre, pedestrianised street).

In connection with the reception, Brett Bloom will present his works and the project for Solidarity UNLIMITED? In addition, he will be holding a book reception on Belltown Paradise / Making Their Own Plans.

Section8 (U.S./ L.A.): A Metamorphosis is the title of an art action which uses consumer society as a starting point and will reflect on the position of Denmark within the MARKET - both social as well as cultural. The action will be carried out at an unspecified time during week 3. It will be documented and rum46 will be given an example for presentation.

Cecilia Wendt (S) & Rikke Luther (DK): Education-poster [Collecting System] is a poster project which discusses the access to unused materials and the various forms of economic systems it produces. The poster contains elements which refer to activities concerning art and education. The poster will be found in the Århus city area.

All are welcome to attend the reception Friday 21st January 16.00 hrs in rum46, Studsgade 46, Århus C.

Ytringsrummet/Space for Remarks and Comments is in week 3 open Thur - Sun 11-16

Solidarity UNLIMITED?Liberty, Equality, Fraternity is supported by Århus Kommunes Kulturpulje, Århus Amt , Kunststyrelsen & LO.

Section8 (US)

Brett Bloom / Temporary Services (US)

Rikke Luther & Cecilia Wendt (DK/S)
Læs konceptbeskrivelsen for Solidarity UNLIMITED? Liberty, Equality, Fraternity

Read the english version of the concept for Solidarity UNLIMITED? Liberty, Equality, Fraternity
Solidarity UNLIMITED? Frihed, Lighed, Broderskab er støttet af Århus Kommunes Kulturpulje, Århus Amt, Kunststyrelsen & LO


Konceptbeskrivelsen for Solidarity UNLIMITED? Liberty, Equality, Fraternity

Solidarity UNLIMITED?
Frihed, Lighed, Broderskab

Udstillingsstedet rum46 præsenterer kunstprojektet "Solidarity Unlimited? Frihed, Lighed, Broderskab". Kunstprojektet er tværfagligt og skal ses som en tematisk opfølgning på sidste års internationale projekt Gæstebud – feast/ hospitality. Med nye vinkler på mellemmenneskelige relationer inviterer vi en række internationale kunstnere, aktører og foredragsholdere til at sætte Frihed, Lighed, Broderskab på dagsordenen i den aktuelle sociale og politiske hverdag i Danmark.

Med de nyliberale strømninger fra 1980'erne og 1990'erne har vi oplevet en ekstrem dyrkning af den individualistiske frihed på bekostning af måske både ligheden og broderskabet/fællesskabet. I Danmark har denne tendens ført til en noget for noget politik og et noget for noget fællesskab, hvor der ikke umiddelbart er plads til solidaritet i den politiske tænkning eller i den (mellem)menneskelige handling (Solidaritet: En følelse af samhørighed og sympati med og vilje til at hjælpe eller støtte andre = sammenhold).

Dette er en politisk tendens/udvikling, vi ikke blot ser begrænset til Danmark, men som også udspiller sig i en lang række andre vestlige lande. "Solidarity Unlimited? Frihed, Lighed, Broderskab" er et forsøg på at etablere en modrepræsentation eller en modoffentlighed til de nyliberale tendenser: altså en modstand til den aktuelle, dominerende politiske situation.

Det demokratiske samfund er oprindeligt baseret på principperne om frihed, lighed og broderskab (solidaritet). Hvor vanskelige de end kan være at forene. Uden det demokratiske fællesskab, bryder demokratiet sammen. Med den noget for noget politik og det noget for noget fællesskab, der hersker, forsvinder den umiddelbare[1] frihed eller det umiddelbare fællesskab; man bliver inkluderet eller ekskluderet i et fællesskab alt efter, hvad man som menneske har at byde på eller fra hvilken kulturel, etnisk, religiøs og social baggrund man kommer. Med projektet Solidarity Unlimited? Frihed, Lighed, Broderskab vil rum46 aktualisere fællesskabsbegrebet og debattere muligheder for et åbent fælleskab, der er baseret på mangfoldighed og accept af både (u)enighed og ikke-identisk lighed[2].

Vi ønsker at genetablere, reflektere over og konstant udfordre forholdet mellem treenighedstankens frihed, lighed, broderskab i en dynamisk og lydhør sameksistens, hvor modsætninger og forskelle er et supplement til lighed og en mulig grobund for et mere umiddelbart fællesskab.

Kunstprojektet er et udtryk for forståelsen af kunst som social kommunikation. Det er altså ikke formen, der bliver relevant i denne sammenhæng, men en praksis der kan sætte samfundsmæssige problemstillinger på spil. De involverede kunstnere, aktører og debattører fremviser  nye rum og handlingsmuligheder, alternativer i forhold til det samfund vi selv er en del af, via udveksling og interaktion i det sociale, politiske og kulturelle felt med bl.a. udgangspunkt i det æstetiske.

Med opfattelsen af at det åbne offentlige rum er det optimale mødested for udveksling/ kommunikation mellem med- og modspillere i samfundet har vi valgt, at Solidarity Unlimited? Frihed, Lighed, Broderskab skal udfolde sig i Århus byrum samt i rum46s lokaler, der i hele perioden vil fungere som et levende informations– og debatsted (publikation), hvor alle med interesse i denne problemstilling kan bidrage med tekster, værker, ytringer.

Følgende kunstnere er inviteret til at deltage med projekter, lavet specielt til Solidarity UNLIMITED?:

Jakob Ørsted ( DK )
Brett Bloom ( USA )
Section8 ( USA )
Lana Lin & Lan Thao Lam ( Vietnam, New York )
16Beaver Group ( USA )
Marie Markmann, Nis Rømer Poulsen, Jesper Dyrhauge ( Danmark )

Foredragsholdere:

Anne Sofie Fogtmann ( Statskundskab og arkitektur ) ( Danmark )
Anders Lundkvist ( politisk økonomi ) ( Danmark )
Anne Marie Helger ( komiker, samfundskritiker ) ( Danmark )

[1] Den umiddelbare frihed eller det umiddelbare fællesskab skal forståes som ubetinget frihed eller ubetinget fællesskab, hvor der ikke er tale om forbehold – alla den ubetingede gæstfrihed (Derrida). En tanke baseret på en form for utopi.

[2]... det gælder om at konstituere et forhold, der ikke er baseret på indentitet og forsøge at begribe muligheden for et fællesskab, der er baseret på ikke-identisk lighed, dvs hvor forskel er et ikke-truende supplement til lighed" IN: "Hæfter for Gæstfrihed" af Mikkel Bolt Rasmussen.

Read the english version of the concept for Solidarity UNLIMITED? Liberty, Equality, Fraternity

Solidarity UNLIMITED? Frihed, Lighed, Broderskab er støttet af Århus Kommunes Kulturpulje, Århus Amt, Kunststyrelsen & LO

The english version of the concept for Solidarity UNLIMITED? Liberty, Equality, Fraternity

Solidarity UNLIMITED?
Liberty, Equality, Fraternity

The exhibition space rum46 presents the art project "Solidarity Unlimited? Liberty, Equality, Fraternity". This interdisciplinary art project should be seen as a thematic follow-up to last year's international project Gæstebud - feast/hospitality. With new angles on human relations, we invite a number of international artists, participants and lecturers to place Liberty, Equality, Fraternity on the agenda in the current social and political everyday life in Denmark.

With the new liberal stream from the 1980's and 1990's we have experienced an extreme growth of individualistic liberty - maybe at the cost of both equality and fraternity. In Denmark this tendency has led to give and take politics and a give and take community where there is no place, on the face of it, for solidarity in political thinking or in (and between) human actions (Solidarity: A sense of connection and sympathy with, and will to help or support, others = cohesiveness).

This is a political tendency/development which we see not only limited to Denmark, but also one which occurs in a long list of other Western countries. "Solidarity Unlimited? Liberty, Equality, Fraternity" is an attempt to establish a counter-representation or a counter-publicity to the new liberal tendencies: meaning an opposition to the current, dominant political situation.

The democratic society is originally based on the principals of liberty, equality and fraternity (solidarity) - however difficult they may be to unite. Without the democratic community, democracy will break down. With a ruling give and take politics and a give and take community, the spontaneous[1] liberty or the spontaneous community disappears; one becomes included or excluded in a community dependant on what one, as a human, has to offer, or from which cultural, ethnic, religious and social background one comes. With the project Solidarity Unlimited? Liberty, Equality, Fraternity rum46 aims to make the notion of community topical and discuss the possibilities of a more spontaneous and open community which is based on diversity and acceptance of both (dis)unity and non-identical equality.

We wish to reestablish, reflect on and constantly challenge the distribution of the Trinity of Liberty, Equality and Fraternity, in a dynamic and attentive co-existence, where contrast and differences can be a supplement to equality and a possible breeding ground for a more spontaneous community.[2]

The art project is an expression for the understanding of art as social communication. It is not the form which is relevant in this connection, but a practice which can put societal problems in play. The artists, participants, and debaters involved show new spaces and possibilities of action, alternatives in relation to the society we ourselves are part of, via exchanging and interaction in social, political and cultural fields - with a starting point, amongst others, in the aesthetic.

With the understanding that the open, public space is the optimal meeting place for exchange/communication between partners and opponents in society, we have decided that Solidarity Unlimited? Liberty, Equality, Fraternity will unfold in the city space of Århus as well as in the premises of rum46, which will throughout the period function as Space of Remarks and Comments, where anyone with an interest in these matters can contribute texts, works, expressions.

Artists invited to take part:

Jakob Ørsted ( Denmark )
Brett Bloom ( USA )
Section8 ( USA )
Lana Lin & Lan Thao Lam ( Vietnam, New York )
16Beaver Group ( USA )
Marie Markmann, Nis Rømer Poulsen, Jesper Dyrhauge ( Denmark )

People invited to give talks:

Anne Sofie Fogtmann ( political science and architecture ) ( Denmark )
Anders Lundkvist ( political economi ) ( Denmark )
Anne Marie Helger ( comedian, social critic ) ( Denmark )

[1] The spontaneous liberty or the spontaneous community should be understood as unconditional liberty or unconditional community, where there is no talk of proviso - as in the unconditional hospitality (Derrida). A thought based on a form of Utopia.

[2] "... it is concerned with constituting a relation which is not based on identity, and attempting to comprehend the possibility of a community which is based on non-identical equality; that is, where difference is a non-threatening supplement to equality" IN: "Hæfter for Gæstfrihed" (Pamphlets on Hospitality) by Mikkel Bolt Rasmussen.

Læs den danske udgave af konceptbeskrivelsen for Solidarity UNLIMITED? Liberty, Equality, Fraternity

Solidarity UNLIMITED? Frihed, Lighed, Broderskab is supported by Århus Kommunes Kulturpulje, Århus Amt, Kunststyrelsen & LORELEVANTE LINKSRoom for Improved Futures
Link til rum46's 2-årige samarbejdsprojekt 2018-2019
https://improvedfutures.wixsite.com/rum46